Diễn Giả Đại Hội 2022

Mục sư Bác sĩ

Nguyễn Thanh Đức

Ontario, Canada