Seminar and Teachers

Seminar (Các Khoá Hội Thảo Trong Đại Hội)

1. Lãnh đạo Hội Thánh: Rev. Dr. Nguyễn Tấn Dương

2. Phương Pháp Chứng đạo: Rev. Dr. Trần Đào & Rev. Trần Tư Hồng Sơn

3. Đặc Thù Baptist: Rev. Dr. Lê Hồng Phúc

4. Hội Thánh Lành Mạnh: Rev. Dr. Nguyễn Anh Tuấn

5. Xây Dựng Lãnh Đạo Song Ngữ - English Speaking Lay Leaders: Dr. Trương Minh Hùng

6. Mục Vụ Nhi đồng: Cô Lê Ngọc Úc

7. Vai Trò Chấp Sự: Ông Nguyễn Văn Bạch

8. Solving Conflicts - Giải Quyết Xung đột

9. Phương Pháp Học Kinh Thánh: Rev. Archie Nguyen

Seminar  and Teachers