Rev. Lê Hoàng Duy Tín

Garland, TX

Mục sư Lê Hoàng Duy Tín hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Garland, Texas, từ tháng 8/2019. Trước đó ông quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam Thứ Nhất tại San Jose, CA, và Hội Thánh Báp-tít Escondido, CA. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại Học Cần Thơ năm 2002, tốt nghiệp Cao Học Mục Vụ (M.Div.) tại chủng viện San Francisco Theoligical Seminary năm 2006. Ông lập gia đình với cô Võ Thị Ru-tơ năm 2007, có bốn người con, hai trai, hai gái, và một con trai nuôi.

Vừa làm mục sư trọn thời gian, mục sư Tín cũng vừa là giáo sư thỉnh giảng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (UUC) từ năm 2008, và Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam (VBTS) từ năm 2020.

Đam mê của ông là giảng và dạy Lời Chúa với sự liêm chính, chân thật, và minh bạch. Sở thích của ông là dịch các sách/sách giáo khoa Cơ Đốc sang tiếng Việt. Ông cũng dự phần biên dịch tài liệu Trường Chúa Nhật tiếng Việt cho Lifeway.


Pastor Tin Hoang Duy Le is currently senior pastor of the Vietnamese Baptist Church of Garland, Texas since August 2019. Prior to that, he served at First Vietnamese Evangelical Baptist Church of San Jose, CA, and Vietnamese Baptist Church of Escondido, CA. He graduated B.A. from Cần Thơ University in 2002, graduated M.Div. at the San Francisco Theological Seminary in 2006. He married Ms. Ruto Thi Vo in 2007, has four children, two boys, two girls, and an adopted son.

While being a fulltime pastor, pastor Tin also serves as an adjunct professor of Union University of California since 2008, and Vietnamese Baptist Theological Seminary since 2020.

His passion is preaching and teaching the Word of God with integrity, honesty, and transparency. His hobby is translating Christian books/textbooks into Vietnamese. He also translates Lifeway’s Sunday School material into Vietnamese.

Lê Hoàng Duy Tín