Rev, Peter Lê Hồng Phúc

Dallas, TX
Mục sư Lê Hồng Phúc hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin tại Dallas, Texas. Đã từng quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Việt Nam West Houston, Texas, Hội Thánh Báp-tít New Orleans, Louisiana, Hội Thánh Báp-tít Fort Worth, Texas. Phục vụ với chức vụ Giáo sĩ ngắn hạn do Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Tế của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương biệt phái tại Luân-đôn, Anh Quốc. Giáo sư Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam. Giám đốc Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam – VMB của Liên Hội Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ. Tốt nghiệp Tiến sĩ Mục Vụ tại Chủng Viện New Orleans Baptist Theological Seminary, New Orleans, Louisiana. Lập gia đình với Hanna Ðặng Dịu Hồng năm 1995. Có hai con trai.
 
Rev. Dr. Peter Le Hong Phuc is the Senior Pastor of the Vietnamese Faith Baptist Church of Dallas, Texas. Previously, Pastor Le served at Vietnamese Baptist Church of West Houston, Texas, Vietnamese Baptist Church of New Orleans, Louisiana, Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, Texas, and Missionary with the IMB of SBC in London, England. Pastor Le is also the Director of the VMB of the Vietnamese Baptist Union of North America. Pastor Le also serves as professor at the Vietnamese Baptist Theological School. He graduated with a Doctor of Ministry from New Orleans Baptist Theological Seminary, New Orleans, Louisiana. Pastor Le and his wife – Hanna Dang Diu Hong have two sons.
Peter Lê Hồng Phúc