Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

Về thức ăn, chúng ta sẽ được ăn các món ăn Việt Nam do nhà hàng xung quanh đem đến khách sạn và phục vụ cho chúng ta trong suốt những ngày Đại Hội.
Charlotte Douglas International Airport (CLT) is the airport you need to arrive. It's only 5 minutes away from hotel. There will be hotel shuttle picking up people every 15 minutes.
Yes, you can. Please register as normal then contact Registration at registration@daihoibaptit.org to request remove meals. Then we will refund money back to you.
Xin vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh qua email ghidanh@daihoibaptit.org để yêu cầu thay đổi.
Dạ vâng được, Mục Sư ghi danh cho 4 người trước, sau đó email cho Ban Ghi Danh thông tin của người thứ 5 như tên, năm sinh và giới tính để Ban Ghi Danh the^mv ào trong ghi danh của Mục Sư.

Post Your Question

Your Question