Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 27/02/2021 | Được Xem: 3617755
Mục Sư Trần Lưu Chuyên Trưởng Ban Tổ Chức

Email: mschuyen@gmail.com

Telephone: 214-518-1986

Mục Sư Nguyễn Ngọc Long Phó Ban Tổ Chức

Email: pastorlongnguyen@gmail.com

Telephone: 817-296-0252

Mục Sư Nguyễn Văn Trọng Thư Ký

Email: nguyente@yahoo.com

Telephone: 214-621-5852

Chị Michelle Thu Hoàng Thủ Quỹ

Email: michellethuhoang@gmail.com

Telephone: 214-901-2955

Chị Ngân Hà Trưởng Ban Nhi Đồng

Email: ngan.ha@vfbchurch.org

Telephone: 214-244-1228

Mục Sư Lê Thành Toàn Thờ Phượng

Email: mstoan@gmail.com

Telephone: 214-914-2349

Bà Hồng Thái Ẩm Thực

Email: rosepeurifoy@yahoo.com

Telephone: 214-606-3638

Nguyễn Bá Đạt Trưởng Ban Đưa Đón

Email: datbanguyen@yahoo.com

Telephone: 817-262-2627

Thầy Lê Minh Thảo Du Lịch / Du Ngoạn

Email: thaodalat4444@gmail.com

Telephone: 972-955-7309

Mục Sư Trần Ngọc Xuân Trật Tự & Giúp Đỡ

Email: timothytran3@gmail.com

Telephone: 254-220-6008

Mục Sư Đặng Quy Thế Cầu nguyện

Email: Dangqthe@gmail.com

Telephone: 214-228-5546

Mục Sư Huỳnh Linh Trưởng Nhóm Anh Ngữ

Email: linh.huynh@vfbchurch.org

Telephone: 206-852-127

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
(Chúng tôi không trả lời qua text message)
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Anh Trần Michael
Anh Lê Ken
Chị Thái An
Anh Hồng Phù Xương
Chị Diệp Quế