Please choose your reference language:

English | Tiếng Việt

Follow Us

Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 01.12.2012 | Được Xem: 5018

 

 

 

 

Trưng Ban
MS Hà Quan Ngọc
(240) 246-4360
bganhjr@gmail.com
 

Phó Ban / Ghi Danh
MS Nguyễn Việt Hùng
(240) 876-9795 (C)
MSHung@httt.org
Thư Ký / Ghi Danh
Chị Lâm Kim-Thu
(571) 344-9600 (C)

tcrystal1936@yahoo.com

 


Thủ Quỹ

MS Phạm Mỹ Phước
(267) 972-1167

philipmypham@aol.com

 


Ủy Viên
MS Trương Văn Hợp
(703) 209-0895 (C)

ectruong@cox.net

 

Ủy Viên
Cô Nguyễn Thanh-Trang
(240) 264-9589 (C)

Trangnguyen316@gmail.com

 

Lời bình ()